Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47S GESCHIEDENIS

Maurits.

wen: zij ontboodt de Engeljche Hulpbenden te rug* ge, te kennen geevende, dat de ftaat haars Rijks en de belangen des Koophandels haar tot den Vrede met

Spanje deeden neigen (*). De Keizer boodt,

ten zelfden tijde , zijne bemiddeling aan , om eene verzoening tusfehen deeze Landen en Spanje te bewerken. Hij hadt zelfs de Gezanten tot die onderhandeling benoemd; doch de Staaten verzogten hem , deezen te rug te houden, dewijl 'er geene vrugt van

hunne bezending te verhoopen was (f). Ver-

fcheide Duit fche Vorften beloofden , de Staaten met Manfchap en Geld te zullen bijftaan; doch het bleef

bij woorden (§). ■ Carel , Hertog van Sun-

dermanlan i, die de Zweedfche Kroon betwistte aan zijnen Neef Sioismund , Koning van Poolen, en hem dezelve afhandig maakte, zogt hetBondgenootfcbap der Veréènigde Staaten ; doch zulks was veeleer, om 'er bijftand van te ontleenen, dan 'er aan te geeven (**). In dit hachlijk tijdsgewrichte was het de Koning van Frankrijk alleen , die de Veréènigde Gewesten bijbleef. Duizend Zwitzers aan hun afteftaan, toetelaaten , dat zij tweeduizend Knegten in zijn Rijk en een Regiment Ruiters wierven , en, op

ze-

O) Grotii Hifi. p. 379- 38o. Reyd, XVI. B. bL 401 - 404.

(t) Bor, XXXVI. B. bl. 53-

(§) Groth Hifi. p. 381 Bjr, XXXVI. B. W. 66.

(**) Refel. Hall. 1599, bl. 207. 208. 233.

Sluiten