Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4§o

GESCHIEDENIS

Maurits.

Veldtocht

na HaanHeren.

baar gemaakt 5 hij eisebte de Schans op, en het, om te meer klems aan deeze opëifching bytezetten, der Bezetting honderd en vijfentwintigduizend Guldens , een deel der foldye , welke de Aardshertog no« fcbuldig was , aanbieden. Zij wees dit eerst met verontwaardiging af. Dan de verzoeking was fterk. Jaaren lang hadden deeze Knegten hunne volkomene bezolding niet ontvangen , Krijgsvoorraad ontbrak hun, en geen ontzet was 'er te hoopen. De eerfte drift bekoeld zijnde , lieten zij zich overhaalen. Doch, naa zulk een ftap, konden zij nooit weder onder den Spanjaard dienen: des begaven zij zich, ten getale van twaalfhonderd , in Staatfchen dienst, waar in zij zich getrouw en dapper kweéten tegen de Spanjaarden, die hun voor Verraadersverklaard en gebannen hadden (*).

Bemoedigd door deeze vermeeiïeringen , oordeelden de Staaten, iets groots te moeten beftaan, en het tooneel des Oorlogs in 't hart van '« Vijands Land overtebrengen. De Hollandfche en Zeeuwfche Kooplieden , en dus de voornaamfte Ingezetenen dier beide Gewesten, beklaagden zich , zints lange , over de fchade , hunnen Zeehandel toegebragt door de Kapers van Nieuwpoort, Sluis en Duinkerken: men beweerde zelfs, dat die van de laatstgemelde Plaats, behalven de nadeden, welken zij bijzondere Perfoonen' toebragten , den Staat 's jaarlijks e n millioen

GulCO Groth Hifl. p. 385- Reyd, XVII. B. bl. 414. Bor, XXXVIL B. bi. p—15.

Sluiten