Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4S3

tot één toe , te willen misfen , dan dulden, dat braave Knegten onbetaald bleeven (*).

De Aartshertog rukte , aan 't hoofd van tienduizend Yoetknegtea en zes'ienhonderd Paarden, na Nieuwpoort. De Bezettingen , door Maurits in de Schansfen gelaaten , verliepen , of gaven ze over, en vertraagden dus den naderenden Vijand niet, gelijk Maurits verwagt hadt, die zich thans in 's Vijands Land geheel onbefchanst vondt, en van de gemeeufchap met Oostende afgeiheeden. Hij zag, hij voelde het gevaar van zijnen toeftand ; doch de krijgsmoed bleef hem bij. Hij vaardigde , 's morgens zeer vroeg, Graaf Ernst van Nas fait, met tweeduizend Voetknegten, bijkans allen Schotten , en vier Kornetten Paarden, na de Brug bij Leffinghem af, om den Aardshertog dien overtocht te betwisten, of ten minften zo lang qptehouden,tot hij zijn Leger in flagörde kon fchaaren. Dan de Graaf vondt de Brug reeds in 's Vijands magt : en deeze , met eene veel grooter bende op hem aanvallende, bragt hem eene nederlaage en het verlies van achthonderd man toe. De Overwinnaars fneeden de vlugtenden af van 's Prinfen Leger , welker meelten na Oostende de wijk namen: dit was zeer gelukkig voor Maurits , dewijl de wederkeerende vlugtelingen fchrik verfpreid en moedloosheid veroorzaakt zouden hebben. Eenige Soldaaten, de nederlaag vanERissT ontkomen,bragten Maurits tijding van dit ongeluk: hij ontveinsde

zijne

C) Bor , XXXYII. B. bl. 3°.

Maurits.'

Slag bij Nieuwpoort*

Sluiten