Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

GESCHIEDENIS

Maurits.

ongedekten aangezieta op de onzen aanrijdende, werd hij aan 't oor gekwetst, 's Vijands Buskruid geraakte in brand , 't welk eene groote verwarring veroorzaakte, 's Avonds ten zeven uuren , verliet de Aardshertog het flagveld, zijn Volk vlugtte , behalven een hoop Hoogduitfchen , in de verbaazendfte wanorde: veelen der verltrooiden werden agterhaald, afgemaakt, of gevangen genomen. Bloedig was deeze (lag. De Staaten lieten duizend man op "t Uagveld blijven: zo dat die dag , met het verlies , in den vroegen morgen geleden, op achttienhonderd te Haan kwam. De Aardshertog liet 'er omtrent drieduizend man: zijn Krijgsvoorraad , Gefchut , een gedeelte zijner Bagadie, en meer dan honderd Vaandels vie« len in handen der Overwinnaaren : zij maakten ook een groot getal Krijgsgevangenen, onder deezen bevondt zich de Admirant Mendoza.

Maurits oordeelde het niet raadzaam, den geflagen Vijand, in den vallenden avond , door Duinen en Moerasfen, in een vijandlijk Land , van af .tand tot afftand met Sterkten voorzien , natezetten : hij bleef met zijn afgemat Volk op 't (lagveld, en dankte God voor de behaalde overwinning. Men verhaalt, dat Philips Willem , Prins van Oranje , gehoord hebbende, hoe de Aardshertog voornemens was, Prins Maurits en Hendrik Frederik gevangen na Spanje te voeren , geduurende den flag, zich in de uiterfte verlegenheid bevondt. Vreezende in hun lot te zullen deelen, hadt hij zijne Paarden gezadeld, en veele Bedienden op de toegangen gehouden, om de eerfte

tij-

Sluiten