Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 48$

beiloten : doch Maurits bevondt, dat ze nieuwe verfterkingen gekreegen hadt : het fiegte weêr noodzaakte hem ook dit beleg optebreeken. In het terugtrekken deedt hij een vergeeflchen aanval op de Schans Izabella. Hier fneuvelde Claude la Barloite, één der beste Veldheeren des Aardshertogs, ftout in aanflagen, en de voorfte in hachlijke onderneemingen , de groote aanraader tot den ongelukkig uitgevallen flag bij Nieuwpoort ; doch hij hadt eenigermaate deezen misflag geboet door de verfterkmg in die Stad te voeren, welke de tweede onderneeming deedt mislukken (*).

Maurits, alle hoope, om in Vlaanderen doortedringen , verlooren hebbende , keerde na Holland weder. De overwinning , door hem behaald , was voor hem roemrijk, doch voor 't Gemeenebest geheel nutloos, en een ramp te meerder voor het menfchelijk Gedacht. De beide verzwakte Legers moeften op nieuw werven, en 't ontbrak niet aan manfchap, vuurig ten Krijg, gereed om zich onder de Vaandelen van de eene en andere Partij te begeeven. — AUe Gefchiedfchrijvers ftemmen overéén, dat deeze Veldtocht het eerde zaad van misnoegen tusfchen Maurits en de Aanzienlijkden onder 's Lands Staaten zaaide. De Groot verzekert , dat zommigen.der Hovelingen van den Prins , Lieden, afgerigt, om tweedragt te ftooken, zich van deeze

ge-

(*) Bor, XXXY1I. B. bl. 43. Bentivoglio, III. D. «. 670.

1' «■>

Maurits.

Oorzaak

des mis-

verftands

tusfchen

Malrits

en de

Staaten.

Sluiten