Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

i9z GESCHIEDENIS

Hier bij kwam, dat het Volk, dagelijks, uitnaam der Staaten, gedrukt werd met nieuwe belastingen, en Maurits alleen kende als overwinnend Veldheer. Natuurlijk was het vooringenomen tegen de eerlten, terwijl de Prins ten voorwerpe ftrekte van hunne hoogagting en liefde, 't Viel den Legerhoofden , die Maurits volg len, en den Soldaaten , die 't zich eene eere rekenden onder zijne Vaandels optetrekken, niet moeilijk, zich van deeze gefteltenisfe te bedienen. Reeds eenige jaaren geleeden, hadt Carel Roorda , een Friesch Edelman , gefchreeven, „ dat men op zijne hoede zijn moest tegen de „ oogmerken van het Huis van Nas/au;" doch was dit zijn fchrijven euvel opgevat, en de goede naam van Maurits en Graaf Willem door de Staaten van Holland gehandhaafd (f). Dit zal ook de vrees van Oldenbarneveld niet gewekt hebben : dan deeze fchrandere Staatsman bevondt zich , nevens andere Afgevaardigden, te Oostende, toen Maurits daar zegepraalend binnen kwam: en, menschkunde genoeg bezittende, om te raamen, hoe de heerschzugt ligt opwelt in gemoederen van Menfchen, door

ge-

,,"en adFurcas Caudinas, of op de Vleeschbank, bragten," gelijk hij zich uitdrukte, is afteneemen uit het verhaal der raadpleegingen , dat hij zelve opgeeft, bl. 424.

(*) Bor, XXX. B. bl. 23.24. XXXIH. B. bl. 89-. XXXIV. B. bl. 17. Reyd, X. B. bl. aoo. 201. XI. B. bl. 230. Aitzema, IV. D-bl. 649. 653. Refol.Holl. J597- bl- J5i.

Sluiten