Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits»

194 GESCHIEDENIS

volgen naa zich zou neepen. Zij deeden Krijgsvolk in Groningen rukken, mee last ,'dat Graaf Willem Lodewijic 't zelve , nevens de Bezetting, zou gebruiken , om de Stad rot reden te brengen. De Graaf keurde deeze geweldige middelen niet goed, en ma?kre eenen aanvang met den last der Algemeene Staaten den Burgeren te doen weeten ; doch , hun weigerig vindende, bragt hij de Krijgsbenden in de Stad. De lnwoonders beefden, op 't befef van den drukkenrien overlast deezer nieuwe Gasten , meest Vreemdelingen, Franfchen, Engelfchen en Duitfchen. Zij herinnerden zich, hoe Verdugo, onder het Rijksbeftuur van Spanje , te vergeefsch foortgelijk eene pooging beftaan hadt; dan al dit Krijgsvertoon Rijfde hun in hardnekkigheid. Men hadt zich gevleid , dat ze zich met de Ommelanden zouden veréénigen ; doch de haat tusfchen de Stad en de Ommelanden was zo groot, dat dezelve zwaarder woog, dan 't belang. De Ommelanden kwamen bijéén, betaalden een gedeelte der achterftallen, en wekten de Staaten op, om de Stad met meerftrengheids daar toe te noodzaaken. De Graaf vondt zich gedrongen de Burgerij te ontwapenen ; doch zijnen Soldaaten verboden hebbende geweld te gebruiken, hadden veeien der Burgeren hunne wapens verborgen. De Overheden zeiven maanden den Ingezetenen aan, om niet, dan uit nooddwang, tot betaa%ige te verdaan , dewijl zij dan lnjn regt behielden op hunne Vrijdommen, als 'er eens gunstiger tijden opdaagden. Niet alleen beriepen zij zich op hunne

Voor-

Sluiten