Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(96 GESCHIEDENIS

pen, indien de Staaten hun wilden ontheffen van dat werk der flaafsheid, zo fchandelijk en vernederend, dat Machiavel zelve , die vermaarde Leermeefter der Dwingelanden (*) , nier. hadt kunnen nalaaten dezelve te wraaken.

Deeze redenen vermogten niets op de Staaten. Zij gaven ten antwoord, dat een fchijnbaare ijver in het handhaaven der Voorregten, invroegeren tijde, den heimhjken Belaageren der Vrijheid ten dekmantel ftrekte , om de Spanjaarden ter Stad intebrengen; dat de Groningers het Verdrag des jaars MDXC1V. dikwils gefchonden , en geen regt hadden, om Vrijheden te eifchen , na zulk eene onderdrukking der Ommelanden. Daarenboven waren in de Stad de zaafcen tot het uiterfte gebragt, dat men de bediening des llegts opfchortte , de betaaling der Belastingen belette, de fchatting op de Huizen plat affloeg , de algemeene Middelen vernietigde, de Verpagting daar

van

(*) Zij kenden 'net oogmerk niet van Macihavel , die in zijne Schriften fteeds de Brutussen en Cassïussen noemt: de Kanfelier Bacon hadt het doel van zijne Verhandeling del Principie ontdekt : en eer Rousseau verklaarde, dat Machiavel , onder den fchijn van Lesfen te geeven aan Koningen , dezelven aan Volken uitdeelde, hadt de Schrijver van het Leeven van Willem den I, voor welken men den Heer Beaufort houdt, betuigd, dat Machiavel den fchandvollen Uorgia voor den Held zijns Werks genomen hadt, alleen om de Vorften gehaat te maaken. lil. D. bl. 497.

Maurits.

Sluiten