Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 497

van verhinderde, de Pagters gevangen en den gemeenen Buidel tot zich nam; 't was om deeze en meer andere redenen noodig geworden een Kasteel te bouwen , tot beteugeling der kwaaden , tot befcherming der goeden, en om de fioo.de oogmerken der heimlijke Begunstigeren van Spanje te voorkomen. In gevolge hier van, werd het, bouwen

des Kasteels met allen ijver voortgeze\ Met her veranderen der Regeeringe geraakte alles in rust, en de Belastingen werden 'er zedert op denzelfden voet gebragt, als in Holland (*). Deeze ftrenge handelwijze bedwong de Inwoonders van Groningen zodanig, dat de Staaten, oordeelende niets meerte'vreezen te hebben van hunnen onrustigen en oproerigen aart, het Kasteel, in den jaare MDCVIJ , deeden afbreeken.

Vreemd, zeer vreemd, was het, dat de Friezen ijverig de werktuigen en de hand leenden tot het ver vaardigen van een haatlijk Gedicht 4 om hunne Nabuuren in bedwang te houden : en moet dit gedrag nog te aandootJijker voorkomen , daar zij zeiven ten prooije ftrekten van verdeeldheden , en tot de Oorlogslasten omtrent vier tonnen Gouds te weinig bewilligden : en eenigen durfden zeggen : „ Die vaa „ Holland zullen , om onze verzuimenis , de ge-

meene zaak niet verlaaten." De Inwoonders der Steden in Friesland zogten de hooge Ampten der

Re-

(*) Groth Hifi. p. 385. Bor , XXXVII. B. bl. 7. Reyd , XVII. B- bl. 414 enz.

M 3

Maurits^

Onlusten in Friesland.

Sluiten