Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

601

GESCHIEDENIS

Maurits.

Tranfche en Engel/c/rehulp.

(leunden ("). In deezervoege fleet men 't voorjaar.

De Veréènigde Staaten , onderftand in Geld van Frankrijk gekreegen, en die van Holland eene nieuwe belasting op de Schoorlteenen gelegd hebbende, befloten , iets van gewigt te onderneemen. Koningin Ei.izabeth beloofde hun vijfduizend man te zenden : de beweegreden tot dit haar gedrag was zonderling. Haare genegenheid , eertijds zo fterk voor den Graave van Ess&x , was in ongunst veranderd. Verftoord wegens zijn mislukten Krijgstocht in Ierland, en verbitterd door de kunstenaarijen zijner vijanden , fchreef zij hem een fcherpen Brief, vol befchutdlgiffgen en verwijten. Dit ontllak 's Graaven vvr. ak, die bet opblaakte , als hij ten Hove , naa een koel onthaal, van zijne meefte Waardigheden ontzet en in de gevangenisfe geworpen werd : hier uit ontllaagen , ving hij de dolfte onderneemingen aan, om , met twee-, of driehonderd Navolgers, één der bestgevestigdtte Troonen van Europa te befpringen , 't welk dien roekloozen op een fchandlijken dood te ftaan kwam (t). Hij was altoos de ijverigfte Voorftander des Oorlogs , en een Aanraader tot het onderfteunen der Veréènigde Nederlanden geweest: en Elizabeth wilde toonen, dat de invloed haars voorigen Gunstelings niet tot oorzaake ftrekte

van

(») Gr-tii Hijl. p. 406. Meteren, XXIII. B. f.434* (f) Robertson Gefckiedenis van Schttland , HL D» bl. 21S enz.

Sluiten