Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 503

van den bijTrand , eertijds het Gemeenebest beweezen : des beloofde zij vijfduizend man op haare kosten : doch, dewijl de Spanjaarden fteeds den toeleg hadden op Oostende , bedong zij , dat ze in Vlaanderen en tot ontzet dier Stad zouden gebruikt worden. Of men dit beding aan haaren Agent Karon, em Vlaaming, toetefchrijven (*) , of, met anderen, te denken hebbe, dat zij zelve heimlijkhet oog op Oostende geflaagen hadt, en hierom ook bewerkte, dat het bevel over deeze Vesting, als mede over de nieuwe en oude Engelfche Regimenten , die binnen dezelve ftonden gebruikt te worden , aan den Ridder Veeke wierd opgedraagen (f) , is geen van beiden zeker : en fcbijnt het laatfte niet aanneemelijk, dewijl zij nimmer deeze fchoonfchijnende beloften vervulde, en ze alleen dienden, om haaren goeden naam, met betrekking tot deeze Landen, en den moed der Veréènigde Gewesten leevcndig te houden.

Men raadpleegde over het hervatten van den Krijgstocht in Vlaanderen ; doch het gevaar des jongstledenen, niet dan door eene ongeziene overwinning ontkomen , lag nog in leevende geheugenisfe. Men kwam alleen zo verre, fchoon Graaf Willem het ontraadde, dat de Ridder Veere, om derKoninginne ten wilie te zjn, na Oostende zou trekken , en Prins Maurits , met het overige des Legers , na

den

O Reyd, XVIII. B. bl. 445.

(f) Wagenaar Vaderl, Hifi. IX, D. hl. 111,

Maurits.

Nieuwe

Veld-

:ocht.

Sluiten