Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

't Begin des belegs van Oostende.

$04 GESCHIEDENIS

den RJdjnkant (*), waaromtrent de Veldtocht reeds begonnen was met het inneemen van Kiakau , een fterk Slot in het Graaffchap Meurs , door den Ritineefter Kloet. Prins Maurits doeg het beleg voor Rhijnberkg dat, wel voorzien en moedig verdedigd, eindelijk moest bukken (f). ïerftond muntte hij het op Meurs , in bezit genomen door den Hertog van Kleef, die 't zich , als Opperleenheer, toeeigende. Maueits beweerde, dat die Vorst, door'tverzuim van de befcherming der Stad tegen vijandlijke invallen, zijn regt , als Leenheer , verbeurd hadt, en deedt den Uiterften Wil der laatst overledene Gravinne door zijn zwaard gelden (§).

Deeze Veldtocht hadt de beoogde uitwerking niet. De Aardshertog, overgehaald door het fterk aanzoeken der Vlaamingen, die veel lijden moeiten van de ItrooperijeH der Hollandfche Bezettinge , en begeerig, om te toonen, dat de nederlaage bij Nieuwpoort zijne magt niet gefnuikt hadt, doeg, in Hooimaand, het beleg voor Oostende- Deeze belegering is de gedenkwaardigfte, de langduurigfte en bloediglte, welke de bedendaagfche Gefchiulenis oplevert. Zij hieldt meer dan drie jaaren aan. Ons plan duldt niet, eene breede befchrjjving te geeven van eene gebeurtenis, zo rijk in gewigtige voorhallen : wij kunnen alleen eenige vpörnaaine (tukken opleveren , en

oor-

(*) Reyd, XVIII. B. bl. 440 enzr.

(t) Zie aldaar, bl. 44$. en Meteren, XXIII, B.f. 438.

(.§) Groiu Hffi. p. 403. MeraRRN, XXlU. B.f,439.

Sluiten