Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 507

der Eezetting, in het Kasteel Hoogftraaten. Zijkoo zen een Hoofd, maakten Wetten, en roofden, met orde, het Piatte Land. De Aaidsbertog zogt hun door de wapenen tot hunnen pligt te brengen , doch zij namen de toevlugt tot de Veréènigde Staat n, die hun van krijgs- en mondbehoeften verzorgden. De tijding van 't overgaan van Graave, en de vrees voor het Leger van Maurits, beletten den Aardshertog in 't beteugelen der Muitelingen, die hij, bij een fcherp Plakaat, geboodt , binnen zekeren bepaalden tijd , tot hunnen pligt wedertekeeren , op verbeurte van goed en leeven. ; Deeze Muitelingen , bij welken -zich veele Misnoegden vervoegden , maakten thans een ontzaglijk lichaam uit van bijkans zesduizend man; zij verdeedigden zich bij gedrukten Gefchrifce. In het Plakaat, tegen hun llitgegeeven, werd hun het verlies van Graave geweeten: zij verklaarden, dat de Aardshertog Gr aave alleen verboren hadt , dewijl hij tegen Maurits geen ilag hadt durven waagen , en befchuldigden hem, dat hij zijn Volk met genoegen op kosten van onzijdige Nabuuren zag teeren, om hunne foldy in weelde en dartelheid doortebrengen. Hadt de Aardshertog hunne Goederen verbeurd verklaard , deeze konden zij niet verliezen , naardemaal zij ze niet

hadden; en, wat het Leeven , mede verbeurd

verklaard, betrof, zij hadden wapenen en moed, om hetzelve te verdeedigen. Dergelijke bedreigingen mogten Vrouwen en Kinderen fchrik aanjaagen , maar geen Mannen en Soldaaten. 't Was onregt-

vaardig

Maurits.

Sluiten