Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN- 50c

ken, en geraakte te Nieuwpoort binnen : èri de Iaatfte, die Spinola voerde , liep , met groot gevaar, in de Haven van Duinketken (*).

Het meerendeel der Krijgsbedrijven bepaalde zich tot het beleg van Oostende, en die belegerde Stad. Op den derden van Grasmaand des jaars MDCIII overleedt Elizabeth , in het zeventigde jaar van haar leeven, en \ vijfenveertigde haarer regeeringe. Deeze Koningin moeten wij hier maalèn in haaré, voornaamde trekken ten opzigte van de Veréènigde Gewesten (f). Zij heeft , door de vaste hand, met welke zij den fchepter zwaaide , den bloeienden en ontzaglijken daat , in welken zij haar Rijk bragt, eene aanzienlijke plaats onder de Vordinnen verworven. Haar vrouwlijk zwak van Coquetterie en haare neiging tot volitrekte Opperheerichappïje vervoerden haar tot bedrijven , die haare braaye hoedanigheden en heerlijke daaden ontluiderden. Voldrekt onverfchoonlijk is haar gedrag ten opzigre van de Koninginne Maria, te regt „ een tooneel van véfn„ zing zonder noodzaaklijkheid , en van wreedheid „ zonder voorbeeld geheeten." In haare onderhandelingen ging zij bij lang na niet altoos ter goeder trouwe te werk. Om haar eigen Rijk in rust te houden,

(«} Meteren i XXIV. B. f. 498. 459.

(t) Men zie voorts haar Charafter door de meefterlijlte hand van Robertson gefchetst in zijne Gefch. van Schot!. Hl. D. W. 2s1 enz. en Warton The Hiftory of Englhh Poetry, Vol. III.

IVDeel. 2. St. N

Dood van Elizabeth, en haar Charafter.

Sluiten