Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

Maurits.

Bezending aan Tacobusj Koning van Engeland.

Jï© GESCHIEDENIS

den, ftookte zij het vuur des Oorlogs op 't Vaste Land aan: en, wanneer zij, haars ondanks , zich ingewikkeld vondt in de onlusten , door haar berokkend, betoonde zij eene ftrengeBefchermftereneene grillige Bondgenoote te weezen. Nu eens raadde zij de Veréènigde Gewesten, aan den ouden Godsdienst en den Koning gehegt te blijven : dan tot het handhaaven hunner Vrijheid ; eerst weigerde zij, deeze Landen onder haare befcherming te neemeu: Vervolgens ftelde zij alle Uunstenaarijen in 't werk, om ze onder haare heerfchappij te brengen. Geen bijftand boodt zij denzelven , dan gepaard met het gevoelig en haatlijk herinneren van afhanglijkheid. Zij fcheen vermaak te fcheppen in dit opkomend Gemeenebest fteeds in ongerustheid en kommer te houden : beftendig drong zij aan op de wedergave der yerftrekte penningen , en dreigde de Staaten , herhaalde keeren, den Vrede met Spanje te willen fluiten (*>

De Staaten hoopten, dat haar Throons-Opvolger Jacobus , die de Kroonen van Engeland en Schotland veréènigde, een Vorst, in 't best zijns leevens, door eerzugt geprikkeld, en na krijgsroem dingende , hunne zaak met meer ernst zou ter harte neemen, dan eene oude Vorftin , die meer en meer tot den Vrede fcheen te neigen. Zij hadden reeds , voor eenige jaaren , zijne vriendfchap gezogt, en twijfelden zo weinig, of hij zich hunner belangen zou aait-

tiek-

(•) Grot. Hifi. p. 431 enz.

Sluiten