Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gig GESCHIEDENIS

tigd van deeze denkwijze des nieuwen KoningSf toonden , ten gehoor toegelaaten , met allen ernst de regtvaardigheid hunner zaake , en hoe zeer het zijn belang was hun te onderfteunen. Zij ontvingen een algemeen en weinig beduidend antwoord. Doch, nader met Sully en Oldenbarneveld gefprooken hebbende, liet hij zich door deeze bekwaame Onderhandelaars eenigzins winnen. De laatstgenoemde bragt hem onder 't ooge, dat Spanje binnen weinige jaaren aan de Veréènigde Gewesten den Vrede en de Vrijheid zou gunnen ; een Brief toonende , in welken gemeld ftondt, dat Keizer Rudolph dit heimlijk oogmerk van Philips den Hertoge van Brunswijk, Schrijver des Briefs , in vertrouwen ontdekt hadt. De Graaf van Aremberg , 's Aardshertogs Afgezant , mogt deeze onderhandeling uit al zijn vermogen dwarsboomen : de Franfche Afgezant onderfteunde het billijk verzoek der Staatfchen , en floot met den Koning, eerlang, een Verbond, bij'twelk de Veréènigde Gewesten groot belang hadden. Het kwam hier op neder: „ De Koningen Tm Frankrijk ., en Engeland verbonden zich, hun best te zullen „ doen, om Philips en den Aardshertog te bewee„ gen tot het flaaken van den Krijg in de Nederlan„ den, of ten minften om de Staaten te houden voor „ Onderzaaten der twee Rijken , of des Duitfchen „ Rijks, onder zulke voorwaarden, als hun voort„ aan konden beveiligen tegen onderdrukkingen, „ en die twee Koningen geen argwaan gaven. „ Doch., indien hunne poogingen vrugtloos mogten

„ af«

Maurits.

Sluiten