Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits

't Beleg van 's Hertogenboschhervat.

©ESCHIEDENIS

Maurits, rekenende , dat hij (laat kon maakeu op de Spaanfche Muitelingen, te Heogftraaten gelegerd, die h j verlost hadt, door den Graaf van den Berge het beleg dier Plaatze te doen opbreeken, hervatte de belegering van '« Hertogenbosch. De gemeenfehap tusfchen Maurits en de Muitelingen zogt de Graaf van den Berge aftefnijden , maardeMark■graaf della Bei.la , wien dit werk was toevertrouwd , en zich aan 't hoofd van tweeduizend man begon te verfchansfen , werd geheel verflaagen , en verloor zelve het leeven : de Overwinnaars kreeften honderd en vijftig gevangenen. Maurits , verdaan hebbende , hoe de Spaanfchen twaalf zieke Soldaaten, gevonden in een Schip, bij Oostende aan den grond geraakt, hadden opgehangen, veroordeelde'er twaalf ter galge: één, die deeze doodftrafie bij lootinge was te beurt gevallen, kreeg , uit hoofde van zijn ouderdom, verfchooning. Ter deezer gelegenheid fpcelde een Soldaat roekloos met zijn leeven. Door het lot vrij, liet hij zich door eene fommegelds beweeeen, om voor een ander den kans nog ééns

te waagen. . De Aardshertog zelve toog , tct

ontzet van 's Hertogenbosch , op. Hij vondt zich over die Stad in te grooter ongerustheid , dewijl de Burgers , vreezende voor den overlast van onbetaalde Knegten, en deunende opeen gemaakt verding, geene Bezetting wilden inlaaien. Niet in daat , om hun hier toe te beweegeu , nam hij zijne toevhigt tot list. In perfoon werd hij'er plegtig ingehaald, en kwam, naderhand , van tijd tot tijd , binnen de

Stad,

Sluiten