Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. NEDERLANDEN.

Stad, en wist'er, eindelijk, vijfduizend man in te brengen. De Regeering klaagde over de fchennis der Voorregten ; doch te vergeefsch. Albertüs gaf dezelve te verdaan, dat zulks noodzaaklijk was, om hun tegen den Vijand te befchermen, en den Roomfchen Godsdienst te verdeedigen. Zij moest, ondanks herhaalde Vertoogen, zich deezer fchikkin. gelaaten welgevallen, en, naderhand, dulden, dat 'er, niet verre van de Stad, eene Schans werd aangelegd, welke den dienst van een Kasteel deedt, om dezelve in bedwang te houden, zonder den haatlijken naam van Kasteel te draagen. Maurits, die ftaat gemaakt hadt, eene Stad zonder Bezetting ligt te zullen dwingen, in deeze verwagtingbedroogen, endoorden naderenden Winter, die de moerasfige wegen omtrent 's Hertogenbosch, reeds onder water gezet hadt , genoodzaakt aftetrekkeu , brak het beleg op (*).

De Veréènigde Staaten, de onmogelijkheid ziende , , om Oostende , door eene afwending, te verlosfen, 1 beflooten tot een nieuwen Veldtocht in Vlaanderen, om, ware het mogelijk, Oostende te ontzetten , of zich door eene andere bemagtiging fchadeloos te (lellen. Maurits verzamelde zijn Leger te IPïlm* ftad. De Raad van Staate hadt geoordeeld, dat men terftond het Zwin of Sluifche-gat moest kiezen. Maurits, ideezen raad volgende, zou, zo men wil,

Sluis,

(*) Van Heurn Befch. van 's Hertogenb, II, D. bl. 964 enz. Grot. Hifi. p. 441.

,N4

MAURTfft

Muis loor

Maurits 5enomen<

1Ó04,

Sluiten