Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sic'

GESCHIEDENIS

Sluis, toen ontbloot van Bezetting, hebben konnea verrasfcn, en met voordeel aanvallen op de Belegeraars van Oostende, verfcbrikt door die onvervvagte yermeeftering; maar't fchijnt, dat Maurits, onder voorwendzel van niets aan een hachlijken kans te laaten, wanneer de noodzaakiijkheid het niet vorderde, zich geen plan van Krijgsverrigtingen wilde laaten voorfchryven : 'er is 'er, die dit wijten aan zijnen toeleg, om den Oorlog te rekken. Het Zwarte Gat overvaarende, onti'cheepte hij zijne Benden in Kadzand. Terwijl hij daar Tzendijke, Aardenburg en verfcheide andere Sterkten vermeellei de, bragten de Spanjaarden verftetRing in Sluis: tot welks beleg Maurits thans betioot, en tellens om zich eerst te verzekeren van twee Vaarten, derwaardloopende, de Zoute en de Zoete genaamd. Velasco poogde dit te Üuiten, doch werd met een verlies van achthonderd man, zo geuieuvelden als gevangenen , afgeflaagen. Dé Aardshertog vondt, intusichen, gelegenheid, om meer Voiks in Sluis te brengen : doch de invoer van mondbehoeften mislukte. Maurits , door Overloopt onderrigt, dat de meerdere, manfehap eer na- dan voordeel deedt, ter oorzaake vandefchaarsbeid aan leevensmiddelen , belloot , de Stad uittehongeïeu. Nogthans maakte, hij alle toebereidzels, pm dezelve met geweld aantetasten, houdende zelfs, naar zijne gewoonte , als 'er gevaarlijke onderneemingen op handen waren , door 't gantfche Leger

een Vast en Bededag. De Aardshertog, wiens

Krijgunagt nu yerfterkt was door de met hem vet-

zoende

Sluiten