Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

520 GESCHIEDENIS

Volkshaat veroorzaakte zomtijds zeer hoogloopende gefchillen: doch wisten de Hoofden 'er zich nu en dan ook met voordeel van te bedienen , laatende de Franfchen en Engelfchen, in elkanders gezigt,tegen den Vijand ftrijden: en heeft men opgemerkt , dat, in dien garfchen Oorlog , deeze fchikking te wege bragt, dat de Soldaaten dier twee elkander benijdende Volken, gedreeven door den naijver , om de een den ander te overtrelfen, de ftoutlte en gewigtigfte aanflagen uitvoerden. Oostende was een beroemd Krijgsfchool geworden , en veelen der Aanzienlijkden uit Europa vervoegden zich derwaards; de Hertog van Holftein , Broeder des Konings van Deenemarken , en de Graaf van Northumberland, met verfcheide anderen van den eerlfen rang, woonden dit beleg bij.

Met gloeiende Kogels en Vuurballen werd Oostende befchooten, tegen welken de Ingezetenen zich met opgeworpen aardhoopen vcrdeedigden. De Belegeraars naderden een Vestingwerk , 't welk de Haven dekte: om hun van daar te verdrijven, was 'er geen ander middel, dan den Zeedijk doortefteeken , wanneer de zeegolven de Stad geheel omringden , en deeze zich als een Eiland vertoonde. Het water zou hunne eigene Vestingwe ken dikwijls zeer befchadigd hebben, indien zij, door allerlei vonden, het geweld der golven niet afgekeerd , en 't zelve tot nadeel van den Vijand gewend hadden. Vier maanden werden gefleeten in gelukkige uitvallen, in 'tvergeefsch befchieten en beftormen der Buitenwerken, Vermoei':

Sluiten