Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 527

heel van verwoestingen gingen bewoonen. De Aardshertog rekende, dat dit meer dan driejaarig beleg op vijftigduizend man te liaan kwam, en werdt het getal, dat de Staaifchsn in de verdeediging verlooren, nog hooger begroot (*).

Andere vermeefieringen , geduurende dit beleg, dóór de Veréènigde Staaten gemaakt, vergoedden het verlies van Oostende: en zij zouden zich des ligt getroost hebben, hadden zij, op dien tijd , den laarden Bondgenoot niet verlooren. De nieüwe Koning van Engeland badt, bij zijne komst op denïhroon, het kaapen der Spaanfche Schepen doen ophouden, en fleeds blijk gegeeven van zijne genegenheid tot den Vrede. Eenigen zijner Raaden bragten hem voor oogen de groote voordeelen , welken hij van deezen Oorlog trok ; de oude Verbintenisfen des Rijks met eenigen der Veréènigde Gewesten; het belang des wederzijdfehen Handels ; het gevaar , dat zij in de handen van Spanje zouden vallen , of zich in de armen van Frankrijk werpen : die, één van beiden, door deeze overwinst, meefier ter zee zijnde , ook Engeland zou kunnen overheeren : het deedt niets af, om den Koning te beweegen. Onder ■voorwenclzel, dat de Engelfchm magts genoeg bezaten, om dit Vredesverdrag te doen gelden , en de Veréènigde Gewesten genoeg, om dien Oorlog voorttezetten , floot hij , op den achtüntwintigden van

Oogst-

' (*) Bonours Stege d'Ojler.de. Grotii Hist. p. 410. 417.4^.443.451. Meieren, XXV. B.

O 2

Maurits,

Vrede tusfchen Spanje en Engeland,

Sluiten