Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

S28 GESCHIEDENIS

Oogstmaand , een Verdrag met Spanje. De voornsamfte punten, deeze Landen betreffende, waren: Dat zij elkanders Vijanden, of Wederfpannelingen, van hoedanig een foort ook, geenerlei hulp zouden bewijzen. Koning Jacobus beloofde, den Staaten behoorlijken tijd te zullen ftellen, om zich, op billijke voorwaarden, met den Aardshertog te bevredigen: of, zo zij zulks weigerden, zou hij zich ontflagen rekenen van alle Verbintenisfen aan hun, en met Vllsfingen , Rammekens , Briele , en andere Sterkten, waar thans Engelfche Bezetting lag , handelen , gelijk hij zou vinden te behooren. Hij verhoudt zich, niet te zullen gehengen , dat zijne Bezettingen, in Holland en Zeeland, den Veréénigden Staaten eenigen bijfland beweezen , of met Krijgsbehoeften onderfteunden. Ook zou hij verbieden, 'dat eenige Hollandfche of Zeemvfche Schepen, Perfoonen of Goederen, na Spanje, of'eenigeSpaanfche Waaren na Holland of Zeeland gevoerd wierden door zijne Onderzaaten: die ook, in hunnen naam, voor Hollandfche of Zeeuwfche rekening , in Spanje niet zouden mogen handelen. Eindelijk beloofden beide de Partijen, afftand te doen van alle de Verbonden , ten nadeele van eikanderen gemaakt (*). 't Is waar, Tacobus eischte zijne Knegten niet op uit den dienst der Veréènigde Geweften : dan hij ftondt den Spanjaard toe , ook in zijn Rijk Volk te werven. Het

blijkt

(*) Meteren' , XXVI. B. f. 496. A&. Publ. Angl. Tom. VII. p. 117. 134.

Sluiten