Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J).L<.URITS.

ff* GESCHIEDENIS

en legerde zich te Rotsoort. Maurits volgde hem, en floeg zijn Leger onder Wezel neder, verlangende na het oogenblik, om hem geweldig aantevallen, en zijne ftoutheid te ftraffen. In de daad , de ligging des vijandlijken Legers was de voordeeligfte niet: 't vondt zich verdeeld in drie hoopen , geenzins ge» fchikt, om elkander gereeden bijfiand te bieden. Maurits dagt, genaklijk de Ruiterij en eènig Voetvolk , te Mulhelm gelegerd , te kunnen infiuiten, en dan, vervolgens, op het Leger aantevallen. Hij hieldt zich van de overwinning verzekerd. Graaf Hendrik Frederik hadt last, om met de Ruiterij den aanval te beginnen ; maar, in (ledevan den Vijand onverhoeds op 't lijf te vallen , liet hij, door na 't Voetvolk te wagten , den kostlijken tijd voorbijglippen: waar van de Kouingfcken zich bedienden , om zamentetrekken en zich in üagörde te fchaaren. Hun denkende te verrasfen, vondt hij zichzelven verrast. Zijne Ruiterij, eenegérnaklijke vermeeftering verwagtende , nam , daar in bedroqgen, en door vrees vermand, fchandelijk de vlugt, zonder dat ze vervolgd werd. Maurits hadt veele moeite, om ze tot ftaan te brengen. De Hopman Marcelis Bax, gezonden , om het Huis te Broek inteneemen, was handgemeen geraakt met 's Vijands Ruiterij, en begon te deinzen, toen Hendrik Frederik hem onderfieunde met eenige Ruiters , die lïand gehouden hadden. 'Er werd met nieuwe heftigheid geftreeden : dan , de Vijand verftcrking gekreegen hebbende van eenige Cornetten, onder Louis

Ve.

Sluiten