Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN,. 535

,, Paus en der Priederen: de lieve Vrouw van Halle „ en Scherpenheuvel is te ver van hier , om u re jV verlosfen." De verdeediging evenaarde in heftigheid den aanval. De Wethouders en Kerkdienaars, ea ook de Catkolijken vogten als Krijgslieden: Vrouwen en Kinderen betoonden eenen Vaderlandslievenden ijver, Krijgsvoorraad den drijdenden aanbrengende: men vondt'er Vrouwen, die haare Kinderen uit de Wiege namen , om in dezelve fteenen na de Wallen te draagen. De min heldhaftigen lagen geknield op de draaten , biddende om 's Hemels bijdand. In deezervoege werd de Vijand, niet zonder verlies, afgeflaagen : in de Stad werd maar één man gedood, en weinigen waren gekwetst (*).

Ter zee ging het den Staatfchen , dit jaar , voorfpoediger dan ten lande. Vernomen hebbende, dat de Koning van Spanje , om tijd en kosten te fpaa ren, ter zee eene verderking van twaalfduizend man na de Nederlanden fchikte, zonden zij Willem de \ Zoete, bijgenaamd Hautain , Luitenant-Admiraal i van Zeeland, met eene derke Vloot na 't Kanaal, om de vijandlijke Schepen te onderfcheppen. De Spaanfchen , op de hoogte van Douvres aangetast door het fmaldeel , 't welk aan de Engelfche Kust kruisre , verdeedigden zich eenigen tijd met klein geweer ; doch werden ligt tot zwigten genoodzaakt doorliet gefchut der Oorlogfchepen: bijkans de helft der vijandlijke Vaartuigen vielen den Overwinnaar

in

(*) Meteren, XXVII. B. f. 504 enz.

Maurits. De

Spaan-

rche

khepen net Volk )nderchept en [eflagen.

Sluiten