Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53<5

GESCHIEDENIS

Maurits.

in handen. Allen , die men aan boord vondt 5 werden rug aan rug gebonden , en in zee gefmeeten. Dit gefchiedde op last der Staaten , die door zulk een wreed bedrijf den Spanjaard fchrik in 't harte wilden jaagen. Zommigen ontkwamen het met zwemmen , de Engelfche Kust bereikende : anderen werden door de Engelfchen in Booten geborgen. Te deezer gelegenheid ligtten de Engelfchen het masker af, en verklaarden zich openlijk tegen hunne oude Bondgenooten , en ten voordeele hunner pas verzoende Vijanden. De Staatfche Schepen de Spaanfche nazettende, die zich in de haven zogten te bergen, werden door 't gefchut van Douvres geweerd. De Engelfchen klaagden , vervolgens , ook over 't fchenden van hunnen bodem. Men gaf hun tenantwoord, dat zij de Duinkerkfche Zeeroovers toegelaaten hadden Hollandfche Schepen op de Engelfche Stroomen te vervolgen : ja ook, 't geen nog verder ging , dat zij Spaanfche Schepen , door de onzen veroverd , binnen hunne havens gefleept , en den Spaanfchen Gezant, bij voorraad, toegevveezen hadden. De Engelfchen fcheenen eene Verbintenis tegen de Veréènigde Gewesten gefmeed te hebben , de Koning door traagheid, deGrootendooromkooping, en het Volk door naijver in den Koophandel. Maar de Hollanders, zich niet bekreunende aan een Volk, geregeerd door een Koning, die zij veragtten , hielden alle de uitgellaagene bedreigingen voor ijdele woorden. De helft van het Spaanfche Krijgsvolk, op de Engelfche Kust geborgen,kwammeerendeels,

door

Sluiten