Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 537

door koude en ziekte , om , en dus van] deeze verfterking niets te regt , behalven eenige weinigen , die , ter fluiks, na Vlaanderen werden overgevoerd (*). Op 't einde van dit jaar, behaalden de Staatfchen ook eenig voordeel op de Duinkerkers, en vermeefterden hunnen Admiraal. Zestig gevangenen werden , naar gewoonte , opgehangen. Eeniger». ontvlooden het , terwijl zij ter ftraffe gevoerd werden, zonder dat iemand hun belette : het medelijden der Gemeente werd gaande door het geduurig ophangen der Duinkerkeren (t> Terwijl Spinola , een Veldheer , waardig , om tegen Maurits ten ftrijde te trekken, het geluk der Veréènigde Gewesten ten lande in evenwigt hieldt, , maakte hunne magt ter zee vorderingen , van nie- ' mand te ftuiten. Hunne; Scheepvaart , door de onvoorzigtige Staatkunde der Spanjaarden , genoodzaakt een ruimer kring te zoeken , werd , van dag tot dag , werkzaamer en bloeiender. De rijkdommen, verkreegen door den aanwas des Handels in de Indien , en andere deelen van Europa, vergoedden ruim en rijklijk het verlies van den Handel op Spanje. Een zo ver afgelegen Handel kon niet gedreeven worden, dan onder befcherming van den Staat; deeze trok 'er groote voordeden van , vermeerderde zijne Zeemagt, en dong na de heerfchappij in den Oceaan. De onderhandelingen des Spaanfchen Ko-

nings

(•) Meteren, XXVII. B, f. 500. 501. (t) Zie aldaar, f. 505.

Maurits.

Vorderingen der Ferêénig. ie Gewei'en in de Dest'ndiën.

Sluiten