Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 539

Van de heerfchappij, door de Hollanderen in de In. dien gevestigd. De Koningen van Ternate en Kandia, de Koningen van Patane, en verfcheide andere Vorften, in dat gedeelte van Azia , de openhartigheid, de zagtaartigheid en verdraagzaamheid der Hollanderen vergelijkende met de dubbelheid , trotsheid en geestdrijverij der Portugeezen , ontvingen met blijdfchap een Volk , 't welk eer fcheen te komen , om hun van het juk der overheerfching te bevrijden, dan om 't zelve hun op den halze te knellen. Zij gingen als om ftrijd met hun Verbintenisfen aan. in 't einde liet ook de Koning van Achem, op 't Eiland Sumatra, die zich langen tijd tegen de Hollanders verkiaard hadt, zich overhaalen , om een Gezantfchap na de Veréènigde Nederlanden te zenden , om verzekering te bekomen , dat de Ingezetenen geen hoop zwervende Zeefchuimers waren , gelijk men ze hem hadt afgefchilderd, maar een magtig Volk, leevende onder welgefchikte Wetten. Het hoofd van dit Gezantfchap overleedt in Zeeland, waar men, ter zijner eere , een Grafteken ftigtte. Maurits belegerde, ten dien tijde , Graave. Men geleidde de andere Gezanten derwaards, ter gehoorleening. 't Valt ligt te bevroeden , hoe zeer deeze Vreemdelingen zich verwonderden over den Europifchen Wapenhandel en het belegeren der Steden: overal , waar zij doortoogen , ftelde men alles te werk, om hun het treffendst denkbeeld inteboezemen van 't Volk , 't geen zij kwamen zien. Zij bleeven, bij hunne wederkomst, niet in gebreke , om

de

Maurits.

Sluiten