Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAURITS,

54o GESCHIEDENIS

dé vreemdigheden,döbr Hun aanfcbouwd, in 'tbreed* fte uittemeeten , en, naar de wijze der Reizigeren, optecieren: Zeker is het, dat deeze Lieden , wier genegenheid en vertrouwen de Hollanders gewonnen hadden, de valfche denkbeelden, ten hunnenopzigte opgevat, verdreeven. Hun Koophandel nam fchielijk met hunnen goeden naam toe, in dat gedeelte van

Jzia(*)> *

Niemand'zal een oogénblik twijfelen, of de Staatkunde, die deezen voordeeligen Handelbefchermde,vermeerderde fteeds het geluk der deelneetoeren. Dagelijks vormde men nieuwe Handelgenootfchappen op deeze Gewesten ; doch deezen , te zeer vermenigvuldigd, benadeelden elkander. De Koopdrift deedt den prijs der Goederen in de Indien ftijgeren, en de groote voorraad van t'huisgebragte Waaren verminderde de waarde in Europa, 't Gebeurde zelfs zomwijlen, dat de Schepen geen vragt konden krijgen , dewijl anderen die Goederen reeds hadden opgekogt. Bij deeze ongelegenheden kwam nog, dat die onderfcheide Genootfchappen, afzonderlijk-, onmagtig waren , om wederftand te bieden aan de Vijanden, welken al hun vermogen aanwendden, om ze te verdrukken. De overweeging hier van haalde de Staaten der Veréènigde Nederlanden over, om alle de bijzondere Oost-Indifche Maatfchappijen tot ééne algemeene te veréénigen. Het Oétroy, op den twintiglten van Lentemaand des jaars MDCII,

voor

(«) Grctii UiH. p. 426. Meteren, XXV. B. f.474»

Sluiten