Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

54* GESCHIEDENIS

ze hoofdfom werd in Actiën , ieder van drieduizend Guldens, verdeeld. Aan deeze kon elk , naar welgevallen , deel krijgen : en wordt 'er nog groote handel in gedreeven : derzelver prijs rijst en daalt, naar gelange de Maatfchappij grooter of kleinder uitdeelingen doet, en zijn ze , wegens de veelvuldige hooge uitdeelingen, niet zelden voor zesmaal hetCapitaal verkogt. De hoogfte uitdeeling, in den jaare MDCVI, was vijfenzeventig ten honderd ; en men rekent, dat de Oost-Indifche Maatfchappij , van haare oprigting af, tot nu toe, meer dan twintig ten honderd , jaar door jaar genomen , heeft uitgedeeld. Onaangezien deeze zwaare uitdeelingen , en de onnoemelijke kosten , welken de Maatfchappij moet Biaaken, worden 'er van de winst nog groote fommen opgelegd (*). De Oost-Indifche Handel is één der lierklte fteunzels van hét Gemeenebest en een bion van rijkdom geworden (f).

De overwinningen , op de Porttigeezen behaald, Verrqkten deeze Maatfchappij groctlijts. la den jaare MDCV, veroverde de Admiraal Steven van der. Hagen, het Kasteel Amhoina, en ontweldigde voorts den Porttigeezen alles , wat zij in de MolukiêM bezaten , waar door de Nagelhandel geheel iu handen der Maatfchappij verviel (§) :] die ook , in dit jaar, eene Vloot van elf Schepen mlndiëzondt,

welke

(*) Tegenw. Jlaat, bl. 430 enz.

(t) Richesfe de la Hollande, Tom. I. p. l6l. 162.

(§) S. v. d. Hagen Reine, bl. 92- 95-

Sluiten