Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 545

nebests. Zijne groote toerustingen toonden, dat bij ten oogmerke hadt verder doortedringen. De voordeden, door Spinola in den laatften Veldtocht behaald , deeden zijn Krijgsroem te meer fchitteren, om dat de Konlngfchen , zints eenen geruimen tijd, niets dan nadeelen gewoon waren. Zij begonnen hem aantezien als den Herfteller van het Krijgsweezen en den Aanbrenger van 't geluk der wapenen: waar hij kwam , vereerde men zijne zegepraal met Feeften en Vreugdebetuigingen. Het Leger in de Winterkwartieren gelegd hebbende , vertrok hij na Madrid: de Koning ontving hem met zo veele tekenen van onderfcheiding, dat de Hovelingen hunne jalouzy niet konden verbergen. Ondertusfchen kon Spinola de verzogte Geldfommen niet krijgen : hij vondt 's Konings Schatkist geheel uitgeput: om de kosten des aanftaanden Veldtochts goedtemaaken, ichoot hij den Koning Geld uit zijne eigen middelen en die zijner Vrienden , op waarborg van de verwagtte West - Indifche Vloot, en de vermeefteringen , welken hij in Friesland en Groningen dagt te behaalen. Met dit redmiddel, 't welk op den duur niets betekende , vondt hij zich in ftaat, om iets meer dan gemeen te beltaan. Hij fcheen in deezen Veldtocht het uiterst te willen beproeven, wat het Krijgsgeluk den Koning kon fchenken (*). Twee ontzaglijke Legers bragt hij te velde. Het

eer-

(•) Grotii Hifi. p. 476. Meteren, XXVII. B.f. 511. P3

Maurits.

Sluiten