Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

i 1

Maurits trekt te- 2 gen hem

1

546 GESCHIEDENIS

eerfte , aan -welker hoofd hij zich vervoegde , baHoudt uit elfduizend Voetknegtcn en tweeduizend Ruiters. Met het eene dagt hij den Tsfel overtetrekken, in de Veluwe doortedringen, tot Utrecht, eene Stad, niet gefchikt , om e.n lang beleg te verduuren; ook was hij daar toe flegt voorzien , niet meer dan acht Bukken Gefehuts met zich voerende. Het andere, tienduizend Knegten en twaalfhonderd Paarden fterk, en twaalf ftukkcnGefchutsmedcvoerendê, ftondt onder den Graave van Bccquoi ; deeze hadt last, om in de Betuwe te rukken. Volgens zijn plan, zouden deeze twee Legers, langs de Betuwe en de Veluwe zamengetrokken , het hart der Veréènigde bewesten bemagtigen , de Grenzen cn de fterkfte

3laatzen van allen toevoer ontzetten. Een

choon ontwerp" : het kwam op 't volbrengen aan. MIaar Spinola , zich op weg begeeven hebbende, rondt zich opgehouden door aanhoudende en zwaars egens, die de wegen en laage mocrasfigc landen oniruikbaar maakten ,en veel ziekten onder 'tVolk vervekten. He Tsfel vondt hij zo gezwollen , dat hij ïergens doorwaadbaar was (*).

Alle deeze hindernisfen gaven Maukits tijd , om ieh aan den tegenover Tsfel - oever nederteflaan net een Leger van tienduizend Voetknegten en vijfntwintig honderd Paarden, om Deventer, Zutphen n Doesburg met Bezetting en Werken te verfterken.

De

(*) Crotii IIiJï. p. 4S3. Meteren, XXVIII. B.f.520.

Sluiten