Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Maurits genoodzaakt het beleg van Grol optebreeken,

550 GESCHIEDENIS

ven door 't Platte Land. Zeshonderd man , meest Ruiters, begaven zich na Hoogflraaten, en legerden zich, naderhand, omftreeks Breda, waar Justinus van Nassau , Bevelhebber der Stad , hun Leevensmiddelen toefchikte , en , als zij werden aangevallen , bijftand beloofde (*).

Dit maakte den kans voor Maurits fchoon. Ernst van Nassau hernam Lochem. De Prins zelve belegerde Grol, verdeedigd door Graaf Hendrik van den Berge met eene Bezetting van ruim zeshonderd Knegten en een Cornet Paarden. Zwaare regen vertraagde het beleg , en in het Leger heerschte veel ziekte. Spinola kon het denkbeeld niet verdraagen, dat hem de vrugt eens Veldtochts , welke hem zoveel roems gefchonkenhadt, zouontweldigd worden, en rukte aan tot het ontzet der Stad. Tegen alle verwagting , hadt hij, door fmeeken en belooven , een Leger vau zevenduizend Voetknegten en twailflionderd Ruiters weeten bijdén te krijgen. Hij zogt Üag te leveren , en de Staatfchen van de zwakfte zijde aantctasten. Het Leger van Maurits was veel talrijker, en hij door de Staatengemagtigd tot flaan. Alle de Krijgskncgten, en, bovenal, de Franfchen, drongen'er fterk op. Brandende van begeerte, om handgemeen te worden, verklaarden zij, dat het eere onuitvvischbaare fchande zou weezen, voor een Vijand, minder in getal en' afgemat,te wijken.

(*) Meteren 1 XXVIII. B. f. 522. Grotii Hifi, p, 483.

Sluiten