Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 555

MAURrrs;

derlandfche Koopvaardijfchepen , die uit de Middenlandfche Zee kwamen , te pasten , wendde hij het derwaards. Voor den aanval hieldt hij Krijgsraad, ftelde op alles 01de , herinnerde de Bevelhebbers hunne voorgaande overwinningen , op de Span/aarden behaald, fchetste hun de voordeelen , uit zulk eene onderneeaing voor het Vaderland te wagten, en teffens toonende, hoe zij hier moeiten verwinnen , of fterven. Als zij den affcheidsbeker gedronken, en den eed van trouwe herhaald hadden , ging hij hun voor: twee Schepen zouden één Gallioen aantasten.

Don Juan Alvarez d'Avila lag ton anker met negen Spaanfche Gallioenen en twaalf andere Oorlogfchepen. JBij dagt zo weinig aangevallen te worden, dat hij, op het naderen der Staatfche Vloot, een Gevangenen, dien hij aan boord hadt, vroeg, wat het oogmerk zijner Landsgeneoten zou weezen ?

Deeze gaf ten antwoord : U terftond flag te

leveren. D'Avila, die zijn Athniraalfchip alleen in Haat keurde , om de geheele Hollandfche Vloot te ftaan, lachte op dit zeggen; doch , als hij zag, dat Heemskerk met volle zeilen op hem afkwam, kapte hij het anker, liep digt onder de Stad , om de andere Schepen het eerfte vuur te laaten uitflaan. Maar Heemskerk bleef bij zijn opzet , vervolgde hem, de andere Gallioenen voorbijzeilende. De Spaanfche Admiraal ziende , dat 'er geen ontkomen was, gaf eerst vuur; doch het deedt op dien afrtand geene uitwerking. Heemskerk naderde , fchoot,

wierp

Sluiten