Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

358 GESCHIEDENIS

verluiden, dat de Koning van Frankrijk tenoogmerke hadt, de Veréènigde Nederlanden , onder zekere Voorwaarden , aan zijne Kroon te hegten. Dit gerugt, 't geen men wil dat voorbedagtlijk verfpreid wierd door de zodanigen , die, in de Veréènigde Gewesten, fterk na den Vrede haakten, werkte kragtig op den geest van Philips. Zijne Hovelingen, desgelijks dien langen Oorlog moede , fielden hem fteeds voor oogen , dat, fchoon het vernederend ware met wederfpannige Onderdaanen te handelen, en zulks een gevaarlijk voorbeeld gaf aan anderen, die, om desgelijks de Onaf hanglijkheid te verwerven, opftanden konden aanregten , het nogthans , dewijl het onmogelijk was den Oorlog langer te voeren , veel zekerder ware , hun , voor een tijd , de verzogte Vrijheid toeteftaan , dan ze te zien overgaan onder eene vreemde Heerfchajjpij , welke dezelven onherroepelijk van de Spaanfche Kroon zou vervreemden. —- De Aardshertog en de Infante ftemden hier in. Zij waren reeds bejaard , hadden geene Kinderen, en begonnen het gerust bezit van 't geen zij reeds bezaten te dellen boven het meerdere , 't welk zij van den onzekeren Krijgskans moeften wagten. Zij aanfchouwden , niet zonder deernis, den elendigeu ftaat hunner Onderdaanen , zints lange jaaren, geplaagd door 't vijandlijk zwaard en de muiterij van 't eigen Krijgsvolk, gedrukt door Belastingen en Brandfchattingen, haakende na rust en vrede, om het geleden leed eenigzins te verzagten. Het ftondt zelfs te dugten, dat hun geduld , te lang

en

Sluiten