Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Eerfte <openingdaar toe, van den kant der Aardshertogen.

563 GESCHIEDENIS

fcheidene Edele Huizen in Holland en Gelderland verbonden door bloedverwantfchap , en uit Brusfel na 's Gravenhaage gezonden, om de gemoederen te polsfen. Toen weinig verrigt hebbende, keerde hij, in Slachtmaand deezes zelfden jaars, weder, vergezeld van Mr. Joan Gevaarts, Geheimfchrijver van Turnhout. Zij hielden een mondgefprekmet devoornaamfte. Leden van 't Gemeenebest, verklaarende, dat de Aardshertog een einde wilde maaken aan de fchriklijkheden des Oorlogs, en dat de Staaten, vóór liet toetreeden tot eenige Onderhandeling , de Voorwaarden , welken zij te hunner zekerheid noodig keurden, konden bedingen. Dewijl hunne Lastbrieven niet luidden aan de Algemeene Staaten, was Gevaarts verpligt na Brusfel wedertekeeren. Hij kwam, in Zomermaand , te rugge. Maar dewijl Zij, en voorheen , en in 't bijzonder nu , ter Algemeene Staatsvergadering fpraaken van de Regten der Aardshertogen , kreegen zij ten antwoord, dat zij geen het minfte regt op de Veréènigde Gewesten hadden, dan 't geen zij uit de overvvinninge hoopen mogten : en dat de Veréènigde Gewesten p naa dat zij een Gemeenebest uitmaakten , welks Onafhanglijkheid erkend was door magtige Mogenheden, nooit een eerlijken en beftendigen Vrede konden maaken met hun , die hunne Vrijheid , door eene gewaande overdragt van liegt, zogteu te vernietigen. Witï'enhorst moest zich , derhal ven , weder na Brusfel vervoegen , van waar hij fchreef, dat de Aardshertogen niet vooihadden , bij de haudelinge

iets

Sluiten