Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi/ÏAUEITS,

5S2 GESCHIEDENIS

tot het voeren van den Krijg te water en ten lande, gemaakt en geleverd moest worden. Veele Kooplieden in Holland en Zeeland vreesden, dat de Koophandel, door den Oorlog uic Antwerpen herwaards geweeken, met den Vrede weder na de oude woonplaats mogt verhuizen. Maar deeze redenen

hadden die overtuigende kragt niet bij hun, die den ganfehen last des Oorlogs droegen , en dugtten , datiuit de verlegenheid, welke deeze veroorzaakte, de Vrijheid, of van binnen , of van buiten , eenig nadeel mogt lijden. Zij oordeelden , dat men de gelegenheid , om een den Lande heilzaamen Vrede te tref. fen, niet moest verwaarloozen. Daar het, onder de fchaduwe van denzelven gezeten , de gelegde gronden des Gemeenebests vaster zou maaken , eindelijk de vrugten der Vrijheid plukken, en de fteeds vermeerderde fchuld kunnen verminderen. Holland alleen was, ondanks de verbaazende verhooging der Gemeene Middelen , in de laatfte negen jaaren , zesentwintig milüoenen Guldens achteruitgegaan. De fchrandere Staatsman Oldenbarneveld was van dit laatfte gevoelen : met hem Hemden de Overheden der meelte Steden, en , bovenal , der zodanigen , die , aan de Landen des Vijands grenzende , meest blootftonden voor de Oorlogsrampen. 'i Is niet wel tegelooven, dat men, gelijk de Groot wil, door een ftreek van Staatkunde, deezelaatstgemelden tot het Vredesplan hadt zoeken overtehaalen, door de Grenzen, eenigen tijd herwaards , van behoorlijken onderftand verftooken te laaien. Het is

vee

Sluiten