Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 567

inlegering te doen, of eenige nieuwe Schansfen oplewerpen, mirs de Koning van Spanje , binnen drie maanden, het Verdrag bekragtigde, en At Veréènigde Gewesten insgelijks voor Vrije Landen erkende (*). Prins Maurits bewilligde te eerder tot deeze Wapenfchorling, dewijl ze, zo bepaald, de handen des Vijands bondt, en hij met de Ruiterij hem kon befchadigen , en de Vloot ter zee de vijandlijlf heden aan den gang hieldt (f).

Wanneer de Wapenfchorfmg in de onderfcheidene Gewesten werd bekend gemaakt, veroorzaakte zulks eene algemeene, maar zeer verfchillendeaandoening. De Staaten hadden tellens eenen algemeenen Vasten Bededag uitgefchreeven. De Predikanten , die, te deezer gelegenheid , ten kanfel traaden , in ftede van zich te bepaalen tot het affmeeken van den Godlijken Zegen, ten beste des Vaderlands,in ditgewigtig tijdperk, weidden breed uit' in Staatkundige befpiegelingen , en zogten hunne Toehoorders , met klem van taal, den Vrede aanteraaden, of ten Oorlog optewekken, naar dat zij van de Staatsgefteltenisfe een onderfcheiden inzien hadden. En , dewijl Maurits zich meer en meer openlijk tegen den Vrede verklaarde, fprak een groot gedeelte des Volks van

niets

(*) Meteren, XXVIII. B. f. 502. Refol. Holl. 1607. bl. 127.

(t) Meteren, XXVIII.B. f. 532. Refol. Holl. 1607. bl. 127-

Maurits.

Wapenfchorfmgin deeze Gewesten aan. gekondigd.

Sluiten