Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $69

der Spanjaarden telkens te herinneren , en breed uitterneeten (*).

Het gefchrifc , 't welk de Koning van Spanje, vervolgens, zondt, om de Onderhandelingen te bekragtigen , traafde maar al te zeer de reeds zo dikmaals beweezene waarheid, dat 'ex op de Spanjaards geen vertrouwen te Hellen ware. Men merkte op, dat deeze Vorst, die zich zo begeerig na den Vrede aanftelde , met ééns weder den trotfen aart zijns Lauis aannam , de Wapenfchorfing goedkeurde, zonder eenig gewag temaaken van de voorwaarden, op welken zij zou (tand grijpen, de verklaring van de Vrijheid en Onafhaug'lijkheid der Veréènigde Gewesten. De Bekragtigingen waren pok [op gewoon papier gefchreeven, en ondertekend: Yo el Rey, Ik, de Koning, eveneens als hij gewoon was de Plakaaten, aan zijne Onderdaanen gerigt, te onderfchrijven. Lodewijk Verreiken , de Brenger deezer Papieren, verfchoonde het gebruik van Papier en het uitlaaten der Voorwaarde beuzelagtig, met zulks een misflag des Uitfchrijvers te noemen. De Staaten gaven hem te verdaan, dat hij geene redenen hadt,om zich langer in den Ilaage optehouden , en terttond wel mogt vertrekken , dewijl de Aardshertogen hun woord geen geltand gedaan hadden (*),

Dan , eer hij vertrok , was hij ter Algemeene Staatsvergadering ontbooden. Hier hieldt Olden-

bar-

(*) Negotiat, de Jeannin , Tom. I. p. 269. RefoU HM. 1607. bl. 209. 210.

Maurits',

De be-

kragtiging des Konings van Spanje onvoldoendebevon-^ den.

Sluiten