Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57®

GES C H IED'ENlS

Maurits.

De on-

dernouie Omkooping van Aarsens, door Nei. jen, ontdekt.

barneveld, ter zijner vernedering, hem het gehouden gedrag voor oogen van Vader Neijen , die, zich te Delft onthoudende , door zijne itreeken en kunftenarijen , het wantrouwen der Staaten wettigde. Dén Griffier Corneeis Aarsens hadt hij zoeken om-1 tekoopen door eene Obligatie van Spinola van tachtigduizend Dukaaten, en eene Diamant, van groote waarde. Aarsens hadt drie gefchenken ontvangen , met medeweeten van Maurits en OldenbakneveLo, en hadden de Staaten van dit alles , vervolgens , onderrigt , het Handfchrift en de Diamant bannen Thefaurier in handen gefield (*). Wat " voerde Oldensarneveld , op een klemmenden toon , Verreiken te gemoet, hem het Handfchrift en denDiamant vertooneade , ,, wat moet men denken „ van Lieden , die zich van zulke verdagte en flink-90 fche middelen bedienen V Verbeelden zjj zich, „ dat het hier ten Lande gefield is , gelijk bij htm, ., waar de wil van twee of drie allen regel uitmaakt, „ en de overigen een hoop SJaaven zijti ? Hier zifn „ wij, bWtötfngs, Heer en Onderdaan. Wij maa„ ken eene talrijke Vergadering uit van Perfoonen, ,, die gehouden zijn den raad inteneemen van ecu >? veel grooter getal in hunne bijzondere Gewesten en 3, Steden, 't Js dwaasheid , het in de gedagten te „ neemen zulk eene menigte omtekoopen. Indien „ wij nog thans ontdekten, dat iemand zich zo verss re

(*) Negotiat. de Jeannin , Tom. I. p, 97. 247, Grotii Hifi. p. 518. Meteren, XXVIII. C. f. 545.

Sluiten