Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57*

GESCHIEDENIS

Maurits.

Onderzoek na het gedrag van Hendrik ben IV, en of hij na deOppermogenheidóet VeréènigdeGewesten ge iiaan hebbe.

ftanders van dén Oorlog beweerden, dat hetGemeenebest zich liet bedriegen door den Spanjaard, die 'e zelve alleen met de hoop op het erkennen der Onafhangliikheid flreelde, om hun te ontwapenen , cn dan, onverhoeds, op >'t lijf te vallen, waartoe reeds in Spanje en Vlaanderen gereedheid gemaakt werd met het uitrusten van Vlooten. Prins Maurits onderüeiinde dit gevoelen, en beweerde, dat men de Vloot veeleer moest veriterken dan terug ontbieden. Hier in werd hij gefterkt door de Franfche Gezanten (*), Zoras de YVapenfchorfing bekend gemaakt was, hadden de Algemeene Staaten de Koningen van Frankrijk en Engeland des kundfchap laaten toekomen, met verzoek, dat zij hun ijver met goeden raad wilden bijftaan. Hendrik de IV. nam te veel deels in 't geen deeze Gewesteu betrof, om met een onverfchillig oog te zien , dat zij een' Hap van die aangelegenheid gedaan hadden , zonder hem te raadpleegen. Zelfs was hij, eerst verneemende , dat 'er eene Onderhandeling zou aangevangen worden, zo gezet, om 'er deel in te hebben, dat hij zeshonderdduizend Guldens aan de Staalen zondt , in hoope, dat zij geen Verdrag met de Aardshertogen zouden maaken, zonder hem te kennen. Zijne Staatkundige inzigten, met betrekking tot de Veréènigde Gewesten, verdienen ontvouwd te worden. Hijhadtontdekt, dat Koning Jacoeus door het Hof van Spanje was gewonnen, die, de Infante aan zijnen oudften

Zoon

(•) Negotiat, de Jeannin , Tom. I. p.302-3°4- 343'

Sluiten