Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

574

GESCHIEDENIS

Maurits.

i 5 maar zich geheel aan hem overtegeeven." i Dit was eeniger gevoelen : en men handelde in 'sKonings Raad verfcheide keeren over den voorflag , om de Zeven Gewesten aan Frankrijk te hegten: dan deeze Hoofdöpziender der Geldmiddelen , een vijand van tostbaare ontwerpen, de zaaken in 't groot en in alle lerzelver gevolgen befchouwende , en altoos zijne Staatkunde naar den meetftok van goede trouwe regelende, kantte zich altoos tegen dit heerschzugtig voorneemen. Doch , ondanks de redenen , door deezen verflandigen Staatsdienaar bijgebragt, liet men niet na eenige poogingen tot dateinde aantewen. den; maar veeleer, naar 't fcheen , om te beproeven , of het wilde gelukken, en de geestneiging der Nederlanderen, in gevalle zij een Vórst wilden hebben, tot den Koning van Frankrijk te doen overlellen, dan om een vast en bepaald plan van Rijksvermeerdering voorttezetten (*).

Francois Aarsens , Afgezaut der Algemeene staaten aan het Franfche Hof, kreeg , in den jaare MDCVI, last van Koning Hendrik , om hem bet intwoord zijner Meelteren terugtebrengen op dé volgende vraagen : Of zij zichzelven, met de hulp

lunner Nabuuren, konden handhaaven in den ftaat, ivaar in zij zich toen bevonden ? -— Welke geaeigdheid zij hadden tot den Vrede ? welke middeen, om dien te bekomen? en of zij, tot verkrijging

en

(.*) Sullï Mem.- Tom, III. p. 131. 153- 237- 243.

Ms.

Sluiten