Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 575

en verzekering van denzelven, de tusfchenkomst des

Konings behoefden ? Welke voordeden zij

den Koning dagten toetevoegen , in gevalle hij den Oorlog aan Spanje verklaarde? —- En of zij, zich werpende in de armen zijner Majefteit, de vrije oefening van den Catholijken Godsdienst zouden willen gedoogen ? Aarsens , in Frankrijk teruggekeerd , bragt geen ander antwoord mede, dan dat hij over de opgegeevene Vraagen geheel niet hadt durven handelen: eii te minder, om dat de Koning van GrootErittanje nog voordeeliger aanbiedingen gedaan hadt (*).

In het volgende jaar, raadpleegde men, op 'tverzoek van denzelfden Aarsens, ter Vergaderingevan Holland, over eenen gewigtigen voorflag, waarover men niet dan tot den meeften dienst der Landen en tot best genoegen des Konings begeerde te beflui« ten (f). Men weet met geene zekerheid , wat deeze voorflag inhieldt. Maar het fchijnt genoeg te blijken uit de getrouwfte en egtfte Gedenkfchriften, dat het groot oogmerk van den Franfchen Vorst was, aan de Veréènigde Gewesten Vrede en Onafhanglijkheid te bezorgen , om ontlast te worden van de zwaare kosten , welken deeze Oorlog baarde ; hij durfde ze niet verlaaten , uit vreeze , dat zij ondet het juk van Spanje zouden vervallen , de zaaken van

welk

(*) Negotiat. de Jeannin , Tom. I. bl. 20. 87. lol. 105.

(f) Refol, Holl. i6oj. bl. 50.

R 2

Mauwt?»

Sluiten