Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 583

misnoegd de aankomst der Franfche Onderhandelaren in den Haage, en hadt, om een waakend oogte houden op hunni verrigtingen, en deel te neemen in 't geen 'er omging , Ruöolph Windwood , zijnen gewoonen Afgezant bij de Staaten , vergezeld van Richard Spencer, na Holland gezonden. Deeze Vorst zou gaarne het volduuren des Ooriogs in de Nederlanden gezien hebben : hij vreesde , dat de Spanjaarden, van denzelven ontheeven , Engeland. zouden ontrusten, en, bovenal, in Ierland fchoon fpel hebben , waar de Catholijken de Spanjaarden meer dan de Engelfchen begunstigden. Doch, wanneer de Staaten hem deeden verklaaren , wel in zijne maatregelen te willen treeden, indien hij hun onderfland in Geld toefchikte , was deeze Vorst, dien het aan Geld ontbrak, alleen bedagt, om, als Middelaar, in deeze Onderhandeling deel te neemen. Ondertusfchen hadt zijn Vrede , met Spanje geflooten, de onvoorzigtige wijze, waar op hij zich, wegens de Staaten, uitdrukte , en dc ftrijdigheid tusfchen de Krijgsbelangen zijner Onderdaanen en die der Veréènigde Gewesten , de laatften geheel van hem vervreemde. De Engelfche Afgezanten fpeelden dus niet meer dan eene tweede rol: en, fchoon de Staaten de bemiddeling des Konings van Deenemarken, van de Keurvorften van de Palts en Brandenburg verzogt, en deeze Gezanten afgevaardigd hadden, fcheenenzij alleen, welftaanshalve, in den Haage zich te vertoonen. Jeannin was de bedrijf-

al:

Maurits.

Engelfche eit andere Gezanten in den Haage.

Sluiten