Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MaüRITSi

Nieuwe vrees, vai; door dei: Spanjaard be droogen te zullen worden.

(«) Refol. Holl. 1607. bl. 359. (t) Zie aldaar, bl, 360- en Meteren, XXVIII. B. f. 538.

5SS GESCHIEDENIS

hulp der Mogenheden, die den Staat begunstigden, een gewenschte uitkomst aan de regtvaardige zaak te

geéven (*). 1 De bepaalde tijd der Wapenfchor-

fing liep ten-einde. Het Hof van Brusfel fcheen hier op geen agt te geeven, om dus te vaster verzekerd te worden van de neiging der Veréènigde Gewesten: de Staaten Helden 't zelve voor, of het niet best ware, die nog ééne maand of zes wéeken te verlengen , en inmiddels de bijéénkomst ter Onderhan. deliuge aftewagten (f).

Deeze gemaakte onverfchilligheid ontrustte de Voorftanders van den Vrede. Men vernam van alle kanten, dat de Koning van Spanje groote Krijgstoerustingen maakte, en veel Volks wierf. Eene rijkgelaade Vloot uit de West - Indien hadt zijne uitgeputte Schatkist gevuld. De Afgevaardigden van de Hoven van Madrid en Brusfel, gewagt, om de Onderhandeling aantevangen, daagden niet op. Alle deeze omflandigheden, zamengenomen , baarden veel ongerustheids in de Veréènigde Gewesten. Men begon te vreezen , dat de Vijand hunne Kjtijgsverrigtingen hadt zoeken te vertiaagen , om, geduurende den tijd van werkloosheid , zich in Haat te Hellen tot een nieuwen en heftiger aanval. In deezen ongerusten en verlegen Haat, lloegen zij natuurlijk het oog op de Afgezanten, herwaards gekomen, om'den

Vre-

Sluiten