Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 GESCHIEDENIS

den de Staaten hem, op eerlijke voorwaarden , met vijfduizend Voetknegten, of ander Oorlogsvolk, of met Oorlogfchepen , ten zelfden kosten , bijftaan. In 't ftuk van den Koophandel zouden de Nederlanders in Frankrijk , en de Franfchen in de Veréènigde Gewesten, op gelijken voet als de Ingezetenen gehandeld worden. Het tegenwoordig Verdrag zou

eerst plaats hebben naa den Vrede (*). Over

het fluiten van dit Verdrag ontftondt in de Veréènigde Nederlanden groote vreugde. Zij , die na den Vrede haakten, en wisten, hoe de Koning van Frankrijk 'er niet minder op gefield was, hoopten alles van een Vorst, toen ten toppunte van magt en voorfpoed geklommen.' Die \an • zugt ten Krijg blaakten, zagen met genoegen vooruit op zulk een bijftand, welk den heerlijkften uitflag beloofde: want'er was bepaald, dat men nimmer een Verdrag met den Vijand zou fluiten , dan wanneer de Vrijheid , en gevolglijk de wettigheid van dit Verdrag, erkendwierd. Allen zagen zij diergelijke Verbintenisferi aan als fpreekende blijken van hunne Onafhanglijkheid en Oppermagt, en nutte banden, die hun aan een magtigen Bondgenoot vastmaakten. Alle monden waren vol van den lof der Franfchen : men poogde de andere vreemde Staatsdienaars in 't zelve te doen deel neemen : maar deezen , de geestdrift der Nederlan-

'deren

(*) Negotiat.de Jeannin, Torn.II. p. ö"o, Refol.Mk tóoS. bl. 27. 29.

fflAURITS.

Sluiten