Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dhr. NEDERLANDEN. 591

deren voor de Franfchen bemerkende , werden met jalouzy vervuld. De Engelfchen, bovenal, konden dezelve niet bedekken.

't Scheen, dat, hoe meer Frankrijk de Staaten aan zich zogt te verpligten,£»^/Wzedestemeer van zich vervreemde. Zij konden het den Engelfchen niet vergeeven, dat zij aan hunne Onafhanglijkheid twijfelden, en weigerden aan hunne Vlag den eerbied te betoonen , vérfchuldigd aan een vrij Volk, én dat zij onophoudelijk hunne fcheepsvaari ontrustten (*). Zij konden niet. vergeeten , dat Koning Jacobus hun voor Wederfpannelingen aanmerkte, en hielden hem zeer vèrdagt (f) , dat hij zich verftondt met Koning Philips, om te beletten , dat hij hun niet voor OnaThanglijk verklaarde. Hij dwong hun , eene fornme Gelds te betaalen voor de vrijheid dér visfeherije op zijne Kusten : en , ondanks dit, Verdrag, ftoorüen de Engelfchen de visfeherij : zo dat zij genoodzaakt waren de Haringvloot door ee-

ni-

(*) Rapin, Tom. VII. p.57-53. Naval. Wjl.cfKing james, p. 227. 229.

(f) Zeer verdagt; want het blijkt uit de Schriften des Afgezants Wjnwood ,Memoriaals, Tom. II. p. 456. 469. 4/5,* 57°" > dac 2I'j zich daaromtrent bedroogen : dit is de redjn , dat ik, van de partijdigheid des Konings van Engeland fpreekende , daar van niet gewaag , als van eene zekere zaak, maar als van een ftuk , waaromtrent men in Frankrijk en in dsFerèén. Nederlanden toen niet twij telde»

N Sa

MAuérrsi

Oorzaak van het misnoegen der Veréènigde Gewestentegen Engelande

Sluiten