Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Aanmerkingenover de Weelde.

592 GESCHIEDENIS

nige Oorlogfchepen te begeleiden (*). Dan de eerfte oorzaak van het misnoegen der Veréènigde Gewesten was, dat zij voorzagen , hoe hunne Onafhanglijkheid , welke zij van het aanftaande Verdrag verhoopten, doot het Hof van Londen zou bepaald worden, 't Zelve hadt nog drie der fterkfte Plaatzen in bezit: één Engelfchman zat 'er nog fteeds in den Raad van Staate. Het Gemeenebest," zegt een Hollandfche Schrijver, „ was hier mede zo zeer be„ lemmerd, als een natuurlijk Lichaam kan zijn,

wanneer een vreemd lichaam daar in dringt, en a, blijft zitten (f)-"

Eigenaartig zou dit Deel afloopen met het fluiten des Beftands ; doch wij hebben de ftoffe zo rijk en gewigtig gevonden , dat wij , om geen ftuk overtellaan, of te vlugtig te behandelen, van een gedeelte der Vaderlandfche Gefchiedenisfe, zo vol lesfenvoor Staatkundigen en Onderhandelaaren , het zelve verzenden tot een volgend Deel , benevens eenige' bijzonderheden , tot den Godsdienst en Koophandel betrekkelijk. Het tegenwoordige zullen wij beiluiten met eenige aanmerkingen over de Zeden en Kunften.

De op- en voortgang der Zeevaart , de vastigheid, welke dit nieuwe Gemeenebest kreeg, hadden noodwendig een fterken invloed op de Geestneiging en

Zeden

(*) Rapks, Tom. VII. p, 58. Meteren , XXXI. B. f. 580.

(t) Wickefort Ambasf. £? fes fundt. Tom. II. p. 46".

Sluiten