Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des- NEDERLANDEN.

M ten aanloopen , als in eene openbaare Schoole, ., fchijnt te onderwijzen : welke onbekende Stroo„ men der Zeeën , of wat ongehoorde Kusten der „ Wereld heeft de Zeevaart der Nederlanderen niet , al doorfnuffeld ? want, hoe de Natuur hun binnen :„ nauwer paaien des Lands beflooten heeft, hoe zij „ wijder velden van de Zee voor zichzelven geöpend „ hebben, om onder hun gebied te brengen , en te „ bewoonen (*)•" Dit gaf zekere Joannes Boterus aanleiding, om te zeggen: „ Indien de Hollan,, ders overtuigd wierden, dat de vlekken in de Maan „ Eilanden waren , zij zouden dezelven opzoeken (f)." Stkada , Bentivoglio en Bap.clas ftemmen zamen, om den Nederlanderen Opregtheid en Trouwe toetefchrijven. En men mag vrij gelooven, dat deeze hoedanigheden niet weinig toebragteu aan den opgang des Koophandels, die goede trouwe vordert, en zonder welke dezelve onmoogelijk kan bloeijen.

De Rijkdommen, door vlijt verkreegen , en door welberaadene fpaarzaamheid opgelegd, of tenoirbaar befteed, dienden niet alleen , om aan de grootfche onderneeming, van het winnen der Onafhanglijkheid, kragt en klem bijtezetten, en zo veele en zwaare Oorlogskosten te draagen ; maar men lag dezelven ook ten koste , om Land het water te ontweldigen , en , een

(*) Strada Bell» Belg. Lib. I. Dec. I. (f) Berkhey Nat. Hifi. van Holland, III. D, II. St. bl. 683.

S4

Maurits,

De

Beemfter drooggemaakt,

Sluiten