Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S93 GESCHIEDENIS

Maurits.

Spaarzaamheid.

i

éénsgezind Roomsch en Onroomsch voor 's Landè Vrijheid ftreeden , en het dwingend juk der Spanjaarden van den halze weerden, Van hier het bekende zeggen eeniger Reomschgezinden , die den Krijg volgden : Mijn Hart is Paapsch; maar mijn Degen is Geusch!

Van Gierigheid werden de Landzaaten in 't algemeen befchuldigd. Men moet bekennen , dat zij winzugtig waren': dan dit is eene eigenfchap, die zo natuurlijk met den Koophandel vergezeld gaat , dat men, met deeze weg te neemen , den Handel van ziel en leeven berooft, 't Gaat zeker, dat zij, voor 'tmeerendeel , fpaarzaamer leefden, dan huns gelijken bij andere Volken ; doch , noemt men arbeidzaame n ijver, om zijne fchatten door een eerlijken en naarftigen Koophandel te vermeerderen , en door eene oplettende fpaarzaamheid te raade te houden , Gierigheid, zo verwart men, met de naamen fpeelende, de denkbeelden van Deugd en Ondeugd. Die zo genaamde Gierigheid was den Lande voordeelig. Vorderde het buitengewoonen bijftand, (en hoe dikmaals was dit het geval niet?) de Ingezetenen hadden hunne fchatten veil, en toonden, dat geene vuige Gierigheid in hunnen boezem huisvestte. Nooit zag men de Gierigheid in zulke omftandigheden heerfchen:. elk toonde, in de opkomst van 't Gemeenebest, zijne bereidvaardigheid, om, naar vermogen, het zijne voor 't algemeene welvaaren optebrengen , en , bovenal, 's Lancs Zee- cn Veldmagt door eene ruime vergeldingaantefpooren cnverdienften tebeloonen. ■

Deeze

Sluiten