Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek NEDERLANDEN. $99

93 Deeze fpaarzaamer leevenswijze,". 't ïs de gegronde aanmerking van den Heer Berkhey p was een vollfrekt natuurlijk gevolg van de vroegere Dwing,, landij en de toen gevestigde Vrijheid. Onder het 33 Graaflijk beftuur toch waren de Ingezetenen , en bijzonder de Burgers en Boeren, genoegzaam geen ,, meefter van hunne ^Bezittingen , daar zij fteeds „ door de fcdattingen en knevelarijen der Uitheem5, fchen geperst werden. 'Er heerschte, in die da,, gen van onderdrukking , een foort van lustloos,, beid en achterhoudenheid onder hun , dewijl ze ,, zeer klaar begreepen, dat alle hunne, met moeite „ en zweet verzamelde,penningen, zo zij dezelven ,, niet zuinig bewaarden, en als verborgen hielden „ voor de zielendwingende Geestlijken , 'de beur„ zen plattende Rechtshandelaars, fchattingheffen„ de Stedehouders , en 's Heeren Gevolmagtigden „ waren: die, dikwerf, zonder dat het den Land„ heer ter oore kwame, rijk en arm plunderden, of „ Stad en Dorp, op 't minfte geval, in eene ftraffe 3, geldboete verweezen. Dus was onze Natie , om 3, zo te fpreeken, zuinig uitnood, en door dwang, „ fchoon de bron van edelmoedigheid, met de eigen„ aartige uitvloeizelen van opregtheid en gastvrij-

heid, geftadig in de hartiiar opwelde. Wai

„ was 'er nu voor zulk een Volk, toen het de lieve Vrijheid zag opdaagen, natuurlijker , dan dat zij. die zo lang in de onzekerheid hunner eerlijke bezittingen geleefd hadden, zich nu , met vreugde meefter zagen van hun Hof en Haaf, Huis en Erf

j. Lam

MAURITSjf

l

Sluiten